I  WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (m.in. katar, kaszel, duszności) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 3. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (zał. nr 1).
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (dot. budynku przy ul. Kwiatowej – strefa rodzica), zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Opiekunowie uczniów uczących się w budynkach: ul. Ogrodowa, filia w Zgorzale, rozstają się z dziećmi przed wejściem do budynku szkoły. Pracownik wyznaczony przez  dyrektora szkoły odprowadza dziecko do szatni, a następnie do klasy lub świetlicy.
 10. Osoby z zewnątrz przebywają na terenie szkoły tylko w wyznaczonych obszarach (strefa rodzica na ul. Kwiatowej, sekretariat szkoły) i obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, po zmierzeniu temperatury (poniżej 38 stopni). W sytuacji potrzeby pilnego kontaktu z pracownikami szkoły możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel. 22 462 85 20 lub 22 462 85 21

e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl

 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Podczas przerw śródlekcyjnych uczniów i nauczycieli obowiązuje osłona ust i nosa.
 • Uczniowie przychodzący na lekcje wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem zobowiązani są do przejścia do świetlicy szkolnej. Uczniowie w budynku przy ul. Kwiatowej opuszczają świetlicę wraz z dzwonkiem na przerwę; a w budynkach przy ul Ogrodowej i filii w Zgorzale uczniów odbiera wychowawca klasy.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Uczniowie przebywając w szatniach (w tym szatniach wf-u) zobowiązani są do stosowania ochrony ust i nosa.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W miarę możliwości uczeń zajmuje stałe, wyznaczone miejsce w sali lekcyjnej.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 •  Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W salach znajdują się przedmioty, które łatwo jest zdezynfekować. Na bieżąco dokonywana jest ich dezynfekcja.
 • Dzieci korzystające z bezpłatnego dowozu do szkoły zobowiązane są stosować się do zasad wyszczególnionych w regulaminie dowozu uczniów oraz procedur bezpieczeństwa wydanych w czasie epidemii COVID-19 w tym zakresie.

Procedury bezpieczeństwa dla uczniów korzystających z opieki świetlicowej

 1. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. W świetlicy rozmieszczone są środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem wychowawcy.
 3. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 4. W szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. Dzieci dezynfekują ręce po przebraniu się/zmianie obuwia. 
 5. W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności więcej niż 1 wychowawcy, następuje podział na grupy, aby ograniczyć liczebność uczniów w grupach.
 6. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 7. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe  prowadzone są na otwartej przestrzeni/ na świeżym powietrzu. 
 8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte lub dostęp do nich zostaje uniemożliwiony.
 9. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
 10. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w wyznaczonych godzinach.
 2. Zamknięte są strefa relaksu i Szkolne Centrum Multimedialne.
 3. Do odwołania w bibliotece nie będą się odbywały spotkania, imprezy i inne wydarzenia.
 4. Wchodząc do wyznaczonej przestrzeni biblioteki, uczniowie dezynfekują ręce.
 5. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej.
 6. Książki, po zdjęciu z ewidencji i opisaniu datą zwrotu, odkładane są na wyznaczone miejsce, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
 7. Książki podaje bibliotekarz. Zamyka się wolny dostęp do księgozbioru, również księgozbioru podręcznego.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

 1. Sale lekcyjne wietrzy się  co godzinę a w miarę potrzeby częściej.
 2. Każdy wchodzący do budynku korzysta z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Pracownicy szkoły regularnie odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 4. Przy głównym wejściu zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku.
 5. Pracownik ochrony przypomina osobom wchodzącym do budynku o obowiązku dezynfekcji rąk lub założeniu własnych rękawiczek ochronnych zakryciu ust i nosa.
 6. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Podaje dzieciom instrukcje właściwego mycia rąk.
 7. Kierownik administracji monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
  i miejscach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 8. Przestrzega się czasu potrzebnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, powierzchni.
 9. Dyrektor zapewnia personelowi szkoły indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, fartuchy z długim rękawem.
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia  rąk, a  przy dozownikach  z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje.
 11. Toalety dezynfekuje się co godzinę.

Gastronomia

 1. stanowisk pracy, szczególna uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, m.in.  mycie i dezynfekcja stanowisk pracy.
 2. Posiłki dzieci spożywają o wyznaczonych porach, siedząc w wyznaczonych miejscach (klasami).
 3. Po każdej grupie czyszczone są blaty stolików, oparcia krzesełek.
 4. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi.
 5. Obiady podaje dzieciom obsługa lub inna osoba do tego wyznaczona.

II PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych sugerujących wystąpienie objawów wskazujących na chorobę zakaźną, zostaje on odsunięty od pracy i odizolowany w odrębnym pomieszczeniu/wyznaczonym miejscu.
 2. Pracownik, który zaobserwuje u siebie niepokojące objawy  powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 
 3. W przypadku wystąpienia  u dziecka objawów chorobowych sugerujących wystąpienie objawów wskazujących na chorobę zakaźną, dziecko zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu/wyznaczonym miejscu. Nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Dziecku zostaje zmierzona temperatura ciała: 
  1. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamiani sią rodzice ucznia w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Rodzic ma obowiązek skorzystania z teleporady medycznej,
  2. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C  – powiadamiani sią rodzice ucznia w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 5. Wskazana przez dyrektora szkoły osoba opiekuje się dzieckiem z zachowaniem wszelkich dostępnych środków ochrony (osłona ust i nosa, rękawiczki, fartuch ochronny) z bezwzględnym zakazem bezpośredniego kontaktu osobami przebywającymi w szkole.
 6. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 7. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik bezwzględnie i niezwłocznie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piasecznie o każdym podejrzeniu wystąpienia zakażenia Covid-19.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s Chylicach
ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel: (22) 756-46-20, 756-43-33, 737-09-29

 • W dalszym postępowaniu w szkole stosuje się zalecenia otrzymane od Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Obszar, po którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, kontakty).
 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.