Projekt Nauczyciel Nowej Generacji, finansowany ze środków POWER SE powstał w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle w odpowiedzi na potrzebę nawiązania na szeroką skalę kontaktów ze szkołami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń. Działania zaplanowano i realizowano w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu było poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności organizacji pracy przy pomocy nowych technologii poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami krajów europejskich, z którymi udało się nawiązać kontakt. Służyć miały temu trójstronne wizyty studyjne następujących szkół: na terenie Czech – szkoła podstawowa w  Ludgerovicach i Hiszpanii – szkoła podstawowa Ceip Caes Sant Miquel w miejscowości Tavernes  De La Valldigna, jak również liceum ogólnokształcące Las Lagunas w Madrycie. 

Aby cele projektu były możliwe do osiągnięcia, konieczne było podniesienie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej. W ramach zaplanowanych działań 16 nauczycieli klas 4-8 odbyło dziesięciomiesięczny kurs języka angielskiego, będący przygotowaniem do wyjazdu zagranicznego poświęconego obserwacji pracy nauczycieli szkół europejskich.

Po zakończeniu wszystkich mobilności zagranicznych uczestnicy projektu opracowali listę najciekawszych ich zdaniem pomysłów, podpatrzonych u zagranicznych partnerów, wartych wcielenia w życie na terenie naszej szkoły. Następnie w formie ankiety wypowiedzieli się wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle. Wnioski z ankiety zostały przekazane do wiadomości społeczności szkolnej oraz dyrekcji. Wcielenie w życie wniosków zebranych jako rezultat projektu odbędzie się poprzez następujące działania:

1. Stworzenie planu dyżurów na  przerwach na świeżym powietrzu z uwzględnieniem patio i boiska szkolnego (od wiosny 2021);

2. Wybranie miejsca w szkole, w którym powstanie „chronologiczna oś życia szkoły”, na której będą zamieszczane informacje o ważnych wydarzeniach z życia społeczności szkolnej. Będzie to również przestrzeń do wystawiania prac uczniów;

3. Zaplanowanie konwersacji małych grup uczniów z native speakerami (rok szkolny 2021/22)

4. Udostępnienie iPadów uczniom klas 1-3 (zrealizowano);

5. Realizacja projektu: Erasmus+, „Kompetencje Kluczowe w Szkole”, który dostał dofinansowanie i zaczął się 1 września 2020 r. Powstał dzięki rezultatom i wnioskom związanym z potrzebą kształcenia kompetencji kluczowych po mobilnościach zagranicznych;

6. Zaplanowanie działań zmierzających do pozyskania środków na wyposażenie miejsc, w których uczniowie będą mogli komfortowo i ciekawie spędzać razem przerwy.