Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola
L.p. Czynność Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01 – 29.03.2019 r. 12 – 21.08.2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub pierwszej klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz996 ze zm.).

do 09.04.2019 r.

do 26.08.2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 15.04.2019 r. 27.08.2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 25.04.2019 r. do 29.08.2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.04.2019 r. 30.08.2019 r.

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 stycznia 2019 r.