Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i pierwszych klas w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
L.p. Czynność Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1. Złożenie wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 01-31.03.2022 r. 10 – 19.08.2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub pierwszej klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59 ze zm.).

do 08.04.2022 r.

do 26.08.2022 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 20.04.2022 r. 26.08.2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 29.04.2022 r. do 30.08.2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 06.05.2022 r. 31.08.2022 r.