Projekt Find Your Balance był pierwszym projektem w zakresie partnerstw strategicznych, zorganizowanym w ramach programu Erasmus+, który był realizowany od 01.09.2017-31.08.2019. W projekcie wzięło 18 uczniów
z klas 5-6.

Projekt Find Your Balance powstał we współpracy szkół partnerskich z Niemiec, Polski, Macedonii i Estoniii i miał na celu:

1) podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników w zakresie aplikacji służących do uczenia się, autoprezentacji i zdobywania informacji;

2) szerzenia świadomości o zagrożeniach płynących z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych;

3) pokazania uczestnikom możliwości rozwoju w zakresie sportu i zajęć artystycznych w lokalnym otoczeniu;

4) podniesienie kompetencji językowych i społecznych oraz wrażliwości kulturowej uczestników.

Twórcy projektu zamierzali stworzyć swoistą równowagę w życiu uczestników projektu. Z jednej strony wzbogacając wiedzę swoich uczniów o przykłady przydatnych do nauki aplikacji, z drugiej dając możliwości do rozwoju społecznego, zdrowotnego i kulturalnego, bez użycia technologii. Przykłady dobrych praktyk i metody pracy w projekcie zebrano i opublikowano w „Find Your Balance – the Guidebook”, przewodniku opublikowanym na stronach internetowych projektu oraz wydrukowanym w setkach egzemplarzy.

Wśród niematerialnych rezultatów, najważniejszym wydaje się fakt, że uczniowie nawiązując relacje z rówieśnikami podczas mobilności, doskonalili nie tylko język angielski, ale zdobyli wiedzę o innych krajach i doświadczenie przebywania w grupie międzynarodowej, które będzie ich kształtować przez całe życie.

Miedzyszyn-konferencja18924

wyroznienie

guidebook-masterCC