INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Imię i nazwisko autorów:

Agnieszka Malarczyk, Anna Stefaniuk, Karolina Lis

Temat innowacji:
Język angielski moim źródłem poznawania świata

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle.

Autor: Agnieszka Malarczyk, Anna Stefaniuk, Karolina Lis

Temat: Język angielski moim źródłem poznawania świata

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

Data wprowadzenia: 01.09.2021

Data zakończenia: 30.06.2022

Innowacja zakłada możliwość jej realizacji także w czasie nauki zdalnej.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 8c grupa 1/1 oraz 8f grupa 2/2. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym z innym zespołem klasowym. Treści innowacji będą rozszerzeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych, w systemie pozaklasowym i pozalekcyjnym w tym z wykorzystaniem komputera i Internetu, w wymiarze 9 godzin w miesiącu. Terminy ustalane będą na bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

W dobie globalizacji znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest rzeczą niezwykle ważną. Coraz więcej naszych uczniów otwiera się na możliwości kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych w języku angielskim w kraju lub za granicą i wiąże swoją przyszłość z językiem angielskim. Płynne posługiwanie się tym językiem stwarza większe możliwości poszukiwania pracy, poznawania ciekawych ludzi i poszerzania swojej wiedzy, dlatego bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do nauki języka angielskiego, posługiwania się nim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i rozwijać swoje kompetencje językowe. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą rozwijali zintegrowane umiejętności językowe, takie jak znajomość środków i funkcji językowych, odbioru tekstów pisanych, tworzenia wypowiedzi pisemnych.    

Opis innowacji:

  1. Wstęp                   


Innowacja pedagogiczna „Język angielski moim źródłem poznawania świata” powstała
z myślą o zachęceniu uczniów do pogłębiania znajomości języka angielskiego, podnoszenia kwalifikacji językowych i skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Innowacja przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań uczniów i pokazania, jak duże znaczenie ma znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie oraz podniesienia atrakcyjności strony internetowej szkoły, zwiększenia zasięgu informacji publikowanych na stronie oraz promocji szkoły.

II. Założenia ogólne

Innowacja skierowana jest do uczniów klas 8c grupa 1/1 oraz 8f grupa 2/2.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:           
– promowanie nauki języka angielskiego,      
– wykorzystanie potencjału uczniów uzdolnionych językowo i ich znajomości języka angielskiego,
– uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.

III. Cele innowacji

Cel główny: Promowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej dla ucznia zdolnego.

Cele szczegółowe:     
– rozwijanie sprawności językowych,
– doskonalenie umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim,
– poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,
-poprawa umiejętności językowych pod względem leksykalnym, gramatycznym, ortograficznym oraz fonetycznym, 
– umiejętne posługiwanie się słownictwem w tematach: szkoła, człowiek, dom, praca, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy, usługi, żywienie, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie czy świat przyrody,   
– doskonalenie umiejętności prezentowania i opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc
i czynności, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego, hobby, osiągnięciach nauki, prezentowanie, recenzowanie i rekomendowanie ulubionych książek, filmów,
– podnoszenie kwalifikacji posługiwania się podstawowymi formami użytkowymi poprzez redagowanie pocztówek, życzeń świątecznych, podstawowych informacji o sobie, email, list formalny i nieformalny, opowiadanie czy opis wydarzenia,   
– rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,   
-swobodne posługiwanie się językiem angielskim, 
– trening umiejętność korzystania ze słowników w tradycyjnej wersji jak również online,
– rozwijanie umiejętności mówienia poprzez aranżowanie sytuacji komunikacyjnych
 i nagrywanie ich,      
– zachęcanie do czytania artykułów, książek w języku angielskim, 
– kształtowanie u uczniów samodzielnej chęci do jak najczęstszego stosowania języka angielskiego w ich życiu codziennym, przez czytanie, oglądanie programów i filmów, odwiedzanie stron internetowych w języku angielskim,    
– rozwijanie ciekawości uczniów innymi krajami europejskimi, ich tradycjami, życiem codziennym rówieśników,           
– przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z przedziału klas 1-3 oraz  4-8
i zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły w zakładce “Innowacja z języka angielskiego”,
– zapoznanie z pracą tłumacza i pisarza,      
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i w zespole,        
– przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych,    
– wzrost samooceny uczniów i wiary we własne możliwości,         
– rozwój zainteresowań.

IV. Metody i formy pracy

Nauczyciele realizują następujące zadania:

 – przekazanie uczniom tekstów artykułów do tłumaczenia,           
– inspirowanie do pisania własnych artykułów na stronę szkoły,    
– stworzenie zakładki na stronie internetowej pod nazwą “Innowacja z języka angielskiego”,
w której uczestnicy programu będą zamieszczali wskazówki, jak napisać poszczególne formy wypowiedzi typu: esej, e-mail, opowiadanie, zaproszenie, ogłoszenie, notatka itp., wyjaśnienie czasów gramatycznych, stworzenie słowniczka użytecznych zwrotów oraz fiszek online
do nauki słownictwa, 
– kształtowanie kompetencji społecznych i organizacja procesu nauczania opartego
o współpracę uczniów,         
– elastyczna zmiana czasu trwania zajęć i miejsca z uwzględnieniem możliwości uczniów,
– prowadzeniu zajęć we współpracy z innym specjalistą,    
 – korekta prac uczniowskich, dostarczenie uczniom informacji zwrotnej na temat ich postępów,
– czytanie książek w oryginale i przekład fragmentów na język polski,       
– organizacja spotkania z tłumaczem i pisarzem,     
– organizacja wyjazdów np. do kina, teatru, muzeum w celu podnoszenia zasobów kultury osobistej i zachęcenia odbiorców do samodzielnego udziału w zaprezentowanych wydarzeniach,
– praca w aplikacji Teams,     
– upowszechnianie rezultatów pracy na stronie internetowej szkoły.

Uczeń:
– tłumaczy teksty na język angielski, 
– tworzy własne teksty w języku angielskim,
– mówi płynne po angielsku, ma bogate słownictwo,          
– zajęcia stają się inspiracją i motywacją do podnoszenia swoich umiejętności z języka angielskiego.

Metody:
– metoda komunikacyjna (odgrywanie scenek i dialogów używanie autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu książki, artykuły i ulotki),       
– metoda podająca, wykład osoby prowadzącej – specjalista, nauczyciel,  
– metoda bezpośrednia (uczniowie podczas programu innowacji sami używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji podczas dialogów oraz wypowiedzi pisemnych),
– CLIL Content and Language Integrated Learning zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego,      
– tworzenie zespołów problemowych, praca jednostkowa, w parach i grupowa.

Formy i techniki pracy:          
– korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych,     
– symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych,
– ćwiczenia w pisaniu artykułów, listów, pocztówek, e-maili itp.,  
projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej połączone z ćwiczeniami na słuchanie
ze zrozumieniem,      
– organizowanie i udział w imprezach i konkursach językowych.

V. Spodziewane efekty

Uczniowie:
– podnoszą swoje umiejętności językowe w zakresie mówienia, czytania i pisania,
– zdobywają wiedzę w sposób kreatywny,   
– nabywają umiejętności pracy w grupie i świadomość współodpowiedzialności,
– zapoznają się z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka
(domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategiami kompensacyjnymi (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu,
– mają możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami używając zawansowanego słownictwa,
– wykorzystują możliwości jakie daje poznanie różnych form i metod nauki języka angielskiego,
– poznają realia, kulturę i tradycję innych krajów (materiały autentyczne),           
– wzbogacają czynny i bierny zasób słownictwa,     
– rozumieją teksty o różnorodnej tematyce,
– uczą się redagować oraz samodzielnie pisać różne formy wypowiedzi co prowadzi
do zwiększenia kompetencji językowych w mowie i piśmie,              
– przezwyciężają blokadę w posługiwaniu się językiem obcym,      
– przygotowują się do udziału w konkursach językowych,   
– rozwijają swoje zainteresowania,   
– uświadamiają sobie, jak duże znaczenie ma znajomość języka we współczesnym świecie,
– udział w innowacji osób dwujęzycznych prowadzi do obopólnych korzyści, podnoszenia kwalifikacji językowych (akcent, użycie “żywego” “potocznego” języka, poznanie kultury danego kraju).     

Nauczyciel:
– wykorzystuje możliwość obserwacji pracy i zaangażowania uczestników programu, prowadzenia analizy efektów pracy uczniów,        
– zdobywa nowe doświadczenia, doskonali swój warsztat pracy,   
– jest osobą, która przygotowuje uczniów do funkcjonowania we współczesnym wielokulturowym świecie, otwiera furtki i wskazuje drogę do samodoskonalenia
oraz motywuje do ciągłego rozwoju swoich uczniów.

Szkoła:
– poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego w wybranych grupach,  
– ułatwienie nauki pozostałym uczniom szkoły przez wskazówki, porady i przykładowe prace zamieszczone na stronie internetowej szkoły,  
– wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla ucznia zdolnego,       
-budowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich uczniów,

– podniesienie atrakcyjności strony internetowej szkoły, zwiększenie zasięgu informacji publikowanych na stronie oraz promocja szkoły.

Rodzice:

– możliwość uczestniczenia dzieci w interesujących i bezpłatnych zajęciach,        
– przygotowanie uczniów do konkursów językowych          
– dostępność materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły.

VI. Tematyka zajęć

Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego i obejmować będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków i funkcji językowych, przetwarzanie wypowiedzi
i ich redagowanie. Tematyka zajęć ma charakter otwarty. Innowacja dopuszcza zgłaszanie przez uczniów własnych pomysłów, tym samym dając im okazję do jeszcze większego zaangażowania w projekt.       
Proponowane zagadnienia:   
1. Gramatyka (czasy: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, czasowniki modalne, strona bierna, mowa zależna, konstrukcja to be going to, be used to, stopniowanie przymiotników
oraz przysłówków).    
2.Formy wypowiedzi pisemnej: list nieformalny, e-mail, opowiadanie, streszczenie, opis wydarzenia, miejsca; charakterystyka, zaproszenie, ogłoszenie, informacja, notatka.
3.Środki i funkcje językowe (czasowniki frazowe, idiomy, kolokacje).
4.Kultura, tradycje i zwyczaje krajów anglojęzycznych.       

VII. EwaluacjaNa bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów. W końcowym etapie realizacji działań innowacyjnych wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostaną opracowane
w formie sprawozdania. Ewaluacja pozwoli na wyciągnięcie istotnych wniosków dotyczących zastosowanych metod, technik i form pracy oraz celowości realizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości w innych grupach.

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą: 
– obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji podczas zajęć,         
– analizę efektów pracy uczniów,      
– analizę udziału uczniów w konkursach języka angielskiego,         
– ankiety ewaluacyjne dla uczniów i rodziców,        
– rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,      
– konsultacje z rodzicami.

VIII. Podsumowanie


Prezentowana innowacja przyczyni się do zwiększenia u uczniów umiejętności sprawnego komunikowania się w języku angielskim, łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, rozumienia i odbioru tekstów kultury i sztuki oraz innych form przekazu
w języku angielskim, wzmocni motywację do dalszej nauki, spowoduje rozwój uczniów także w wielu innych obszarach, pozwoli wypracować umiejętność pracy w zespole projektowym, odpowiedzialność za przydzieloną i wykonaną pracę, a także otwartość na inne kultury
i aspekty życia we współczesnym społeczeństwie.  
Korzystnym efektem będzie podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły
w oczach potencjalnych uczniów i ich rodziców. Dzięki tej innowacji szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów utalentowanych  oraz jest wspaniałym wachlarzem możliwości rozwoju wszelakich umiejętności dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Bibliografia:


1. Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber, Katarzyna Komarnicka)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18,art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1

4. https://www.nowaera.pl/angielski/blog/innowacja-pedagogiczna-w-szkole

5.https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/innowacja-pedagogiczna-w-roku-szkolnym-20192020-jakie-rozwiazania-przyjac-17250.html

6. https://www.portaloswiatowy.pl/slowa-kluczowe/innowacje-pedagogiczne-4277