PROGRAMY, KAMPANIE SPOŁECZNE/EDUKACYJNE ORAZ PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Szkoła ucząca się

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Szkoła ucząca się” To program, który wspiera rozwój i doskonalenie nauczycieli oraz dyrektorów. Dołączyliśmy do ponad 3000 szkół, które wdrażają ocenianie kształtujące, wzmacniają współpracę nauczycieli oraz przywództwo edukacyjne.

Więcej

Program zintegrowanej edukacji OBYWATEL ŚWIATA

Misją programu jest wspomaganie dziecka w rozwoju komunikacyjnej kompetencji językowej, czyli umiejętności skutecznego porozumiewania się.

Więcej

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

Międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Więcej

“ŚWIETLICZAKI NA TROPIE KOLORÓW ŚWIATA” III edycja

W trzeciej edycji uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.

Więcej

Ekoprogram “OCALIMY ŚWIAT”

Ekoprogram z charakterem pod nazwą „Ocalimy świat” (w skrócie OŚ) to inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich charakteru i postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych.

Więcej

Kampania społeczna CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kampania społeczna, która w oparciu o założenie codziennego czytania dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in. buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego, doskonali język i ułatwia rozumienie świata, rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną, poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

Więcej

Akcja społeczna ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Więcej

Projekt unijny “WIEDZA NA SZÓSTKĘ”

W ramach programu będą rozwijane umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informatyczne oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Więcej

Program unijny ERASMUS+

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1989 roku. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy  w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Więcej

WARSZAWSKA LIGA DEBATANCKA

Całoroczny projekt Fundacji Nowy Głos skierowany do uczniów z warszawskich szkół podstawowych i średnich. W trakcie projektu reprezentanci szkół biorą udział w sportowych debatach w formacie oksfordzkim, mającym na celu nauczenie ich tworzenia wystąpień publicznych, wykorzystywania struktur argumentacyjnych oraz aktywnego słuchania swoich rozmówców.

Więcej

Program autorski „Wodę pij, zdrowo żyj”

Program autorski mający na celu propagowanie wśród uczniów nawyku picia wody codziennie i zastępowania wodą napojów słodzonych.

Program RESQL

Nowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej, stworzony przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców) w oparciu o przeprowadzone przez wyspecjalizowany zespół badania, warsztaty z nauczycielami i uczniami oraz pilotaż działania systemu.

Więcej

WIEM, CZUJĘ…POMAGAM!  “Mądre bajki z całego świata” – Program “EFEKT DOMINA” Fundacji Dominiki Kulczyk

Ideą budującą ten program jest przekonanie, że mądra edukacja, realizowana w duchu wolności, równości i empatii to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobre życie. Podstawą programu jest działanie w duchu Efektu Domina. Nauczyciele otrzymują inspirujące artykuły oraz unikalne scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą. Zakłada się, że efektem pracy w tym programie jest rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych od najmłodszych lat, pozwala stawać się bardziej świadomym człowiekiem oraz skuteczniej działać na rzecz innych.

Więcej

Projekt edukacyjny “W TEKTUROWYM ŚWIECIE DOBRZE BAWIĆ SIĘ BĘDZIECIE”

Projekt ekologiczny „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie” ma być nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim ma kształtować świadomość ekologiczną dzieci. Ma zachęcać dzieci do odkrywania świata, ma pobudzać kreatywność, ma dawać radość tworzenia, ale przede wszystkim ma pokazywać, jak wiele zależy od nas samych, jak każdego dnia i w każdej sytuacji możemy wiele zdziałać w kierunku dobra planety Ziemi.

Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci – “MALI NAUKOWCY – ILE CHEMII I FIZYKI JEST WŚRÓD NAS”

W ramach tego projektu nauczyciele zamieniają salę lekcyjną w małe laboratorium. Celem programu jest zachęcenie uczniów do odkrywania właściwości różnych surowców i materiałów. 

W czasie zajęć dzieci będą eksperymentować i samodzielnie wyciągać wnioski z obserwacji tego, co je otacza. Wykorzystując łatwo dostępne materiały, zbadają właściwości metalu, drewna, plastiku, szkła i mydła. Wykonają również doświadczenie ilustrujące etapy oczyszczania wody w oczyszczalni i ocenią wytrzymałość podstawowych materiałów budowlanych. Sprawdzą, które materiały przemakają, a które nie. Nauczą się też rozpoznawać stany skupienia. Lekcje projektowe, choć opierają się przede wszystkim na eksperymentach, są także doskonałą okazją do pracy kreatywnej i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dzieci m.in. stworzą własne kule kąpielowe czy nieprzemakalny papier. 

Więcej

Projekt edukacyjny “BYĆ JAK IGNACY”

Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki” to VII edycja programu edukacyjnego dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W tym roku uczniowie z pomocą Ignacego, jego współpracowników i ciekawych gości zostaną promotorami nauki wśród swoich rówieśników! Zdobędą wiedzę z interesujących dziedzin nauki, a także poznają wybitnych, polskich naukowców – nie tylko tych historycznych, ale także współczesnych.

Więcej

Projekt “ZABAWA SZTUKĄ”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.). Cele szczegółowe to m.in.: tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami.

Więcej

Ogólnopolski projekt edukacyjny “GRAMY ZMYSŁAMI”

Celem tego projektu edukacyjnego jest Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Polega na tworzeniu przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Więcej

Projekt “MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Projekt składa się z 6 modułów, kończy się certyfikatem przyznanym szkole. Działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałością o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie ww. postaw w utworach literackich. Zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom.

Więcej

Projekt “EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”

Głównym zadaniem projektu jest poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcenie dzieci do podejmowania konkretnych działań ekologicznych. Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień Ziemi, Godzina dla Ziemi.  Zapoznanie dzieci z ideą życia bez odpadów.

Więcej

Projekt “LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego

WIęcej

Projekt autorski “ŻYJĘ ZDROWO BO JEM KOLOROWO”

Głównym założeniem projektu jest propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania warzyw i owoców

Kampania społeczna “RÓŻOWA SKRZYNECZKA”

Ogólnopolski projekt, którego celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej.

Więcej

Kampania społeczna “ODŁĄCZ SIĘ-POŁĄCZ SIĘ”

Celem Kampanii “Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica, by uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica oraz by wiedzieli, jak postępować w sytuacjach problemowych i aby uniknąć e-uzależnień – relacja chroni.

Więcej

Program edukacyjny “ODYSEJA UMYSŁU”

Szkolna drużyna wybiera jeden z 5 rozbieżnych problemów długoterminowych, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności.

Więcej

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej “AKTYWNA TABLICA 2022”

Szkoła bierze udział w kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Więcej

Projekt międzynarodowy “Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Program profilaktyczny “APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”

Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.

Więcej

Program “PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Program ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Więcej

Projekt “SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI PRZEŁAMUJEMY BARIERY, UCZYMY SIĘ RAZEM”

Celem tego projektu jest likwidowanie barier przez zagwarantowanie odpowiedniego wsparcia uczniom z SPE.

Więcej

Ogólnopolski projekt edukacyjny „SZTUKA EMOCJI”

Celem projektu jest skierowanie uwagi i działania nauczycieli orz dzieci w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelkimi postaciami.

„MATEMATYKA. CO SIĘ LICZY W SPORCIE?” – projekt fundacji Uniwersytet Dzieci

W ramach tego projektu, podczas zajęć uczniowie poznają zastosowanie matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii i logistyce – a wszystko to powiązane z motywem sportowym. Dzięki projektowi rozwijana jest kreatywność dzieci oraz wzmacniana jest umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.

Więcej

POZYTYWNA UWAGA

Projekt ten zakłada kierowanie do dziecka pozytywnej opinii na temat jego działań, pracy, mocnych stron i zdolności. Działania te mają na celu wzmocnienie poczucia wartości dziecka, uwrażliwienie nauczyciela na potrzeby dzieci oraz podniesienie umiejętności przekazywania pozytywnych uwag.

Więcej

Innowacja pedagogiczna “MINI PIŁKA”

W ramach innowacji proponowane będą 3 godziny zajęć dodatkowych z mini piłki ręcznej dla chłopców oraz 3 godziny zajęć dodatkowych z mini siatkówki dla dziewcząt

Akcja #KSIĄŻKA CHRONI

Celem akcji jest wprowadzenie rutyny, codziennego regularnego czytania, które buduje poczucie bezpieczeństwa, niweluje stres, stabilizuje emocje, pomaga przepracować traumę wojenną, wspiera więzi. Pozyskanie do szkolnej biblioteki nieodpłatnie książek w języku ukraińskim od Fundacji Powszechnego Czytania.

Więcej

AKCJA #TUSZ DO PAKI

Celem jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek – tzw. Kartridży.

Więcej

PROGRAM Z PANDĄ III edycja Ścieżka niedźwiedzia brunatnego

Jest to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, w którym zachęcamy do odkrywania i ochrony świata przyrody w atrakcyjny i inspirujący sposób. Dzięki trzem niedźwiedziom–przewodnikom po trzech niezależnych obszarach tematycznych, można zindywidualizować sposób edukacji w zależności od wieku oraz zainteresowań uczestników i uczestniczek.

Więcej

Program Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

WIecej

Projekt edukacyjny “UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI”

Świecka medytacja według Eline Snel jest narzędziem znakomicie dostosowanym do potrzeb dzieci. Dzięki niej mogą nauczyć się spokoju i świadomego reagowania. Dzięki swojej prostocie i skuteczności, zarówno w domu, jak i w szkołach, Metoda Eline Snel odnosi ogromne sukcesy w USA i północnej Europie. Metoda Eline Snel jest wprost inspirowana metodą uważności (mindfulness), stworzoną i dopracowaną przez Jona Kabat-Zinna. Opiera się na ćwiczeniach oddechowych, które pomagają się stopniowo skupić na tu i teraz i nabrać dystansu w stosunku do odczuwanego niepokoju i krążących w głowie zmartwień. 

Ogólnopolski projekt społeczny “SZLACHETNA PACZKA”

Ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Co roku nasza szkoła wybiera jedną rodzinę, dla której organizowana jest pomoc w zakresie opisanym przez organizatorów akcji.

Więcej

Projekt “SZACHY W MAZOWIECKIEJ SZKOLE”

Przedsięwzięcie “Szachy w mazowieckiej szkole” jest organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi, samorządami lokalnymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Projekt “Szachy w mazowieckiej szkole” finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim.  Cele projektu to dostarczenie nauczycielom I etapu edukacyjnego innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z uczniami; zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji; wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Więcej

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Cele projektu:

– jest rozbudzenie zainteresowań, czytelniczych,

– propagowanie idei głośnego czytania,

– współpraca ze środowiskiem szkolnym. Spotkania w szkolnej bibliotece odbywają się cyklicznie na dużej przerwie. Nauczyciele i chętni uczniowie czytają fragmenty ulubionych bądź przeczytanych ostatnio książek, opowiadają o swoich wrażeniach i emocjach związanych z prezentowaną książką.

Autorski Projekt Edukacyjny “MAŁY PATRIOTA”

Głównym celem programu jest konstruowanie u uczniów przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju i wpajanie przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka kraju ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują.

Projekt “LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Więcej

Projekt ogólnopolski “ENGLISH SPECIAL DAYS”

„English Special Days” EDYCJA II to projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”.

Ogólnopolska akcja uświadamiająca #Kocham Słyszeć

Ogólnopolska akcja uświadamiająca #kochamsłyszeć. Cele tej akcji to: poznanie funkcjonowania oraz znaczenia zmysłu słuchu; uwrażliwienie na potrzeby osób z wadą słuchu, w tym dzieci; zapoznanie się z protezami: aparatami oraz implantami słuchowymi.

Więcej

Program “SZKOŁA UCZĄCA SIĘ”

Program oddziałuje na szkoły i system edukacji na czterech poziomach:

  • całościowego rozwoju pracy szkół i pracy z ich kadrą pedagogiczną,
  • wsparcia kompetencji indywidualnych nauczycieli i dyrektorów,
  • upowszechniania metod i rozwiązań dydaktycznych wypracowanych w programie,
  • wpływu na przyszły kształt systemu edukacji poprzez współpracę z władzami oświatowymi i działania w zakresie rzecznictwa

Podstawowym narzędziem pracy ze szkołami jest ocenianie kształtujące, czyli zestaw strategii uczenia (się). Dzięki partnerstwu ucznia i nauczyciela rozwija ono kompetencje uczenia się, wspiera wewnętrzną motywację i poczucie autorstwa przez  m.in. jasne określenie celów i kryteriów sukcesu, zadawanie pytań, informację zwrotną i współpracę w klasie.

Więcej

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. 

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Więcej